Friday, September 30, 2011

I'm glad I'm white by Sammy Sosa